GraphQL je query (query=upit, google translate) jezik. Query znači u istom smislu kao i query za bazu podataka. Dakle, daj mi određenu tablicu, stupac i redove. Cilj i svrha ovoga je pojednostavniti rad sa REST API-jima. Sa GraphQL API-jem dolazi i vizualno sučelje gdje se može vidjeti schema odnosno arhitektura cijelog API-ja.

Primjer

Za primjer ćemo koristiti http://api.spacex.land/graphql/

Ako napišemo:

{capsules {
 id
}}

Dobivamo listu svih “kapsula”.

{
 "data": {
  "capsules": [
   {
    "id": "C105"
   },
   {
    "id": "C101"
   },
...

Jednostavno! Hajdemo složiti malo kompliciraniji upit:

{
 capsules {
  id
  landings
  status
  missions {
   name
  }
 }
}

Rezultat:

{
 "data": {
  "capsules": [
   {
    "id": "C105",
    "landings": 1,
    "status": "unknown",
    "missions": [
     {
      "name": "CRS-3"
     }
    ]
   },
   {
    "id": "C101",
    "landings": 1,
    "status": "retired",
    "missions": [
     {
      "name": "COTS 1"
     }
    ]
   },
...

Kako koristiti u projektu?

React

npx create-react-app my-app
cd my-app
npm install @apollo/client graphql
npm start

index.js

import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import { ApolloProvider, ApolloClient, InMemoryCache } from "@apollo/client";

import App from "./App";

const client = new ApolloClient({
 uri: "https://api.spacex.land/graphql/",
 cache: new InMemoryCache()
});

const rootElement = document.getElementById("root");
ReactDOM.render(
 <ApolloProvider client={client}>
  <App />
 </ApolloProvider>,
 rootElement
);

App.js

import React from "react";
import { useQuery, gql } from "@apollo/client";

const query = gql`
{
 capsules {
  id
  landings
  status
  missions {
   name
  }
 }
}
`;

export default function App() {
 const { data, loading, error } = useQuery(query);

 if (loading) return "Loading...";
 if (error) return <pre>{error.message}</pre>

 console.log(data);

 return (
 
  <div>
   <h1>SpaceX Capsules</h1>
   <ul>
    {data.capsules.map((capsule) => (
     <li key={capsule.id}>{capsule.id} => {capsule.status}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
  
}

Vanilla JS

Za obični JS koristimo lib:

https://github.com/f/graphql.js

Iz tog paketića potrebna nam je datoteka “graphql.min.js” i “index.html” ovog sadržaja:

<!doctype html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <script src="graphql.min.js"></script>
</head>
<body onload="main()">
  <h1>Hello World</h1>
  <main></main>
</body>
</html>
<script>
  const main = async () => {
     var graph = graphql("https://api.spacex.land/graphql/", {
      alwaysAutodeclare: true,
      asJSON: true,
      debug: true
     })
  
  
  	  var capsulesData = graph(` query   
  			{
  			 capsules {
  				id
  				landings
  				status
  				missions {
  				 name
  				}
  			 }
  			}    
     `);
     
     const capsulesGql = await capsulesData();
  	 const capsules = capsulesGql.capsules;		
     let mainElement = document.getElementsByTagName('main')[0];	
  	
  	 for (let i=0; i<capsules.length; i++){
  		 let key = capsules[i].id;
  		 let status = capsules[i].status;
  		 let landings = capsules[i].landings;
  		 
  		 mainElement.innerHTML += `
  		  <div key="${key}"> ${key} ${status} ${landings}</div>
  		 `;
  	 }
  }
  	
</script>