Naprimjer, na jednoj stranici želimo kalendar sa svim danima i mjesecima.

Funkcija uzima kao argumente mjesec i godinu a vraća redni broj dana i skraćeni naziv (tri slova) za dan na engleskom jeziku.

function ds_getDays($year, $month)
{
	// Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
	
	$list = [];

	for($d=1; $d<=31; $d++)
	{
		$time = mktime(12, 0, 0, $month, $d, $year);     
		if (date('m', $time)==$month)  
		{  
			$dateExplode = explode('-',date('Y-m-d-D', $time));		
			array_shift($dateExplode);	
			array_shift($dateExplode);	
			$list[] = $dateExplode;
		}
	}
	
	return $list;
}

Zatim imamo funkciju koja zove prvu:

function ds_runOnMonth($year, $fn)
{
	$list = [];
	
	for ($i=1; $i<13; $i++)
	{
		$list[] = $fn($year, $i);	
	}
	
	return $list;
}

Test output:

echo "<pre>";
print_r ( ds_runOnMonth(2022, "ds_getDays") );
echo "</pre>";

I na kraju funkcija koja vraća array sa mjesecima i danima:

function getYear($year)
{
	$list = [];
	
	for ($i=1; $i<13; $i++)
	{			
		$monthList = [];
		$month = $i;

		for($d=1; $d<=31; $d++)
		{
			$time = mktime(12, 0, 0, $month, $d, $year);     
			if (date('m', $time)==$month)  
			{  
				$dateExplode = explode('-',date('Y-m-d-D', $time));		
				array_shift($dateExplode);	
				array_shift($dateExplode);	
				$dateExplode[2] = null; //add note here
				$monthList[$d] = $dateExplode;
			}
		}
		
		$list[$i] = $monthList;
		
	}
	
	return $list;
}

Tako, da bi dobili 12.1.2022:

$year22 = getYear(2022);
print_r ($year22[1][12]);
Array
(
  [0] => 12
  [1] => Wed
  [2] => 
)