MongoDB je popularna open-source, NoSQL baza podataka dokumenata koja pruža visoke performanse, visoku dostupnost i jednostavnu skalabilnost za upravljanje velikim količinama podataka. Pripada kategoriji baza podataka poznatih kao baze podataka orijentirane na dokumente, koje pohranjuju i dohvaćaju podatke u fleksibilnom formatu bez shema koji se zove dokumenti slični JSON-u.

MongoDB baza

Iz terminala instalirajte gnupg i curl ako već nisu instalirani:

sudo apt-get install gnupg curl

Izdajte sljedeću naredbu za uvoz MongoDB javnog GPG ključa:

curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-6.0.asc | \
   sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-6.0.gpg \
   --dearmor

Napravite datoteku popisa za MongoDB:

echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-6.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/6.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.0.list

Ponovno učitaj lokalnu bazu podataka paketa.

sudo apt-get update

Instalirajte MongoDB paketić:

sudo apt-get install -y mongodb-org

Pokrenite servis:

sudo systemctl enable mongod

A zatim ponovo pokrenite računalo…

UI admin

MongoDB Compass je alat za grafičko korisničko sučelje (GUI) kojeg nudi MongoDB Inc. Dizajniran je za interakciju s MongoDB bazama podataka i nudi prikladan način za istraživanje, manipuliranje i vizualizaciju podataka pohranjenih u MongoDB implementaciji.

Priprema instalacije:

sudo apt-get install libgconf-2-4

Skidamo paketić:

cd ~/Downloads/
wget https://downloads.mongodb.com/compass/mongodb-compass_1.30.1_amd64.deb

Instaliramo paketić:

sudo dpkg -i mongodb-compass_1.30.1_amd64.deb

Nakon instalacije potrebno je restartati računalo. A nakon toga možemo pokrenuti GUI aplikaciju iz start menija ili terminala sa komandom:

mongodb-compass