Gradle

Gradle je moćan i fleksibilan alat za automatizaciju izgradnje koji se uglavnom koristi u razvoju softvera za upravljanje i automatizaciju procesa izgradnje projekata. Često se koristi za izgradnju, testiranje i distribuciju softverskih aplikacija i biblioteka. Gradle je dizajniran da se nosi sa projektima različitih veličina i kompleksnosti i posebno je pogodan za projekte velikih razmjera i višemodularne projekte.

instalirajmo Java paket:

sudo apt install default-jdk -y

Testirajmo instalaciju:

java --version

Skidamo Gradle paket:

wget -c https://services.gradle.org/distributions/gradle-8.3-bin.zip -P /tmp

Unzip-amo u /opt direktorij:

sudo unzip -d /opt/gradle /tmp/gradle-8.3-bin.zip

I podešavamo ENV pa dodajemo novu datoteku:

sudo nano /etc/profile.d/gradle.sh

Zatim unosimo podatke:

export GRADLE_HOME=/opt/gradle/gradle-8.3
export PATH=${GRADLE_HOME}/bin:${PATH}

I podešavamo dozvole za pokretanje:

sudo chmod +x /etc/profile.d/gradle.sh

I zatim restartamo sustav…

Priprema

mkdir mojProjekt
cd ./mojProjekt

gradle init

Naredba “gradle init” koristi se za inicijalizaciju (početno postavljanje) novog projekta ili modula u Gradleu. Ova naredba pomaže stvaranju osnovne strukture projekta, uključujući datoteke za konfiguraciju i druge resurse potrebne za izgradnju i upravljanje projektom.

Sada možemo vidjeti i cijelu strukturu projekta sa tree naredbom:

Otvaramo App.java :

Projekt kompiliramo sa:

gradle build

I na kraju, run naredba:

gradle run

Happy coding!

via GIPHY